Ekspertinio vertinimo organizavimas

LVPA, vadovaudamasi ekspertinio vertinimo organizavimo vidaus tvarkos aprašu ir remdamasi šiais principais, nusprendžia, ar konkretaus konkursinio priemonės kvietimo atveju reikalinga pasitelkti išorės ekspertus:
- ar paraiškos vertinimas remiantis teisės aktuose nustatytais kriterijais reikalauja specifinių mokslinių ir (ar) technologinių žinių;
- koks yra bendras priemonės kvietimo rizikos lygis pagal LVPA rizikos vertinimo metodiką;
- kokia yra vienam projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma (iki 75 tūkst. EUR; 75 tūkst. EUR – 600 tūkst. EUR; virš 600 tūkst. EUR);
- kokia yra bendradarbiavimo su pareiškėju/projekto vykdytoju patirtis (teigiama; neutrali; neigiama). Patirtis vertinama pagal tai, ar buvo nustatyti sutarties vykdymo pažeidimai ankstesniuose projektuose, ar projekto įgyvendinimo trukmė buvo pratęsta, ar projektas buvo įgyvendintas sėkmingai be jokių pakeitimų ir nukrypimų nuo sutarties).
 
Jeigu konkrečios priemonės paraiškoms įvertinti LVPA nusprendžia pasitelkti ekspertus, jiems parengiamas specialus klausimynas, reikalingas ekspertiniam vertinimui atlikti.   
 
LVPA kelia tokius reikalavimus ekspertų kvalifikacijai: 
- ekspertai turi būti kompetentingi, nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys reikiamos srities išsilavinimą bei ne mažesnę nei 3 metų (Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje – 5 metų) praktinio darbo patirtį ir (arba) daktaro laipsnį toje srityje, reikalingus atestatus ir (arba) licencijas (kai taikoma). Papildomi kriterijai ekspertui gali būti nustatomi atsižvelgiant į paraiškos ar projekto veiklų specifiškumą (detalesnė specializacija) ir jų sudėtingumą;
- ekspertams yra nustatyti teisiniai reikalavimai, įpareigojantys laikytis konfidencialumo pasižadėjime ir nešališkumo deklaracijoje nustatytų sąlygų. Ekspertai pagal kompetenciją gali vertinti tik savo veiklos srities dokumentus, laikyti nešališkumo ir objektyvumo. Ekspertų vertinimui gauta informacija yra konfidenciali, ji negali būti jokia forma nei visa, nei dalimis viešinama, tiesiogiai ar netiesiogiai naudojama kitais, su ekspertiniu vertinimu nesusijusiais tikslais. 
 
LVPA dirbdama su ekspertais juos samdo pagal darbo sutartį, atlieka viešuosius pirkimus ir (arba) pasirašo bendradarbiavimo sutartis su atitinkamos srities mokslų centrais.