birželio
22

„Smart FDI“

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas anglų kalba. 
 

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017 m. birželio 22 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2020 m. lapkričio 30 d.
 
Kvietimo biudžetas: 39 137 278 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 000 Eur.

Atrankos būdas: tęstinė projektų atranka.
 
Tinkamas pareiškėjas: užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje, atitinkantys priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 23.4 papunktyje išdėstytus reikalavimus.
 
Kvietimo tikslas: pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“ (toliau – sumaniosios specializacijos kryptys).
 
Finansuojamos veiklos: 1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas; .2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra; 3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos;
2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos;
3. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
4. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
5. projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
6. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;
7. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytos iš ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos; 
9. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką (pareiškėjas gali pateikti paraišką tik lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis, siekdamas užtikrinti tinkamą vertimo paslaugų kokybę (tinkamu vertimu laikomas vertimo patvirtinimas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu) ir vertinant pirmenybę teikiant egzemplioriui lietuvių kalba) ir kartu su Aprašo 84 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Duomenų mainų svetainę (Toliau - DMS) (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) 12 skirsnis). 
 
Pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val. pateiktos
paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dokumentai:
1. Kvietimo skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas. Informacija, kas keitėsi aprašeAprašas anglų k.
    
3. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).
Infografikas, kaip užpildyti paraišką. 

4. Informaciją apie gautą gauta valstybės pagalbą, kitus finansavimo šaltinius, reikalingus projekto atitikčiai (Aprašo 3 priedas).

5. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (Aprašo 4 priedas).

6. Verslo planas. Finansinio plano pildymo instrukcija.

7. Verslo plano priedas „Veiklų, vykdomų pagal Aprašo 10.1 punktą, išlaidų suvestinė lentelė pagal fizinius rodiklius“ (1 A). 

8. Verslo plano priedas „Veiklų, vykdomų pagal Aprašo 10.2 punktą, išlaidų suvestinė lentelė pagal fizinius rodiklius“ (1 B). 

9. Verslo plano priedas „Veiklų, vykdomų pagal Aprašo 10.3 punktą, išlaidų suvestinė lentelė pagal fizinius rodiklius“ (1 C).

15. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

16. Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
 

18. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

19. Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS):
1. Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės). Vaizdo įrašas.

2. Dažniausiai užduodami klausimai. 

3. Įgaliojimo pavyzdys. 

4. Aktuali Ryšių reguliavimo tarnybos informacija.  
 
Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 
L. e. LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjo pareigas Vytaras Tamašauskas, el. p. v.tamasauskas@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4869. 
 
L e. LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresniojo projektų vadovo pareigas Vidas Narbutavičius, el. p. v.narbutavicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 212 6627. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt,
tel. (8 5) 210 9091. 
 
Seminaro medžiaga:
 
1. Priemonės pristatymas (skaidrės). Vaizdo įrašas.  

2. Valstybės pagalbos reikalavimai (skaidrės|). Vaizdo įrašas.


Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 19 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.