kovo
08

„InoConnect“

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017 m. kovo 8 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2020 m. lapkričio 30 d.
 
Kvietimo biudžetas: 200 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 Eur.

Atrankos būdas: tęstinė projektų atranka.
 
Tinkamas pareiškėjas:
- privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus; 
- mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.
 
Kvietimo tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą  (tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.
 
Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.
 
Paraiškų pateikimo būdai: Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną.

Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.
 
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir pateikti ją elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt.

Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. 

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2020 m. lapkričio 30 d. 16:00 val.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt iki 2020 m. lapkričio 30 d. 16:00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 

Dokumentų sąrašas:
1. Kvietimo skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas. Aprašo pakeitimas (2017 m. spalio 25 d. įsakymas)

3. Paraiškos forma.

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (4 priedas).


Seminaro pareiškėjams medžiaga:
Skaidrės:
Priemonės „InoConnect“ pristatymas.

Europos įmonių tinklas: galimybės plėtoti verslą tarptautinėse rinkose.

Valstybės ir de minimis pagalbos reikalavimai priemonei „InoConnect“.

Vaizdo įrašai: 

Priemonės pristatymas.

Europos įmonių tinklas: galimybės plėtoti verslą tarptautinėse rinkose.

Valstybės ir de minimis pagalbos reikalavimai priemonei "InoConnect".

Užduoti klausimai ir atsakymai
 

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Alma Jakštienė, el. p. a.jakstiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 0811. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866. 
 

Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 23 d.