gruodžio
28

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“

Bendra kvietimo informacija

Kvietimo pradžia: 2015 m. gruodžio 28 d. 
 
Kvietimo pabaiga: 2016 m. kovo 29 d. (kvietimas teikti paraiškas dviem etapais,  kovo 29 d. I etapo pabaiga).
 
Kvietimo biudžetas: 60 006 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 4 200 000 Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas:
1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
 
Kvietimo tikslas: Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. MTEP;
2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose. Viešai prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri įtraukta į Atviros prieigos centrų registrą, skelbiamą interneto svetainėje http://www.mita.lt/lt/inovacijos/atviros-prieigos-centrai/. Klasteriuose prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri finansuota Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1.4-ŪM-02-K priemonės „Inoklaster LT+“ lėšomis ir kuriai taikomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio tęstinumo reikalavimai (informacija apie klasteriuose prieinamą infrastruktūrą skelbiama įgyvendinančiosios institucijos interneto svetainėje www.lvpa.lt ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt). Viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuria naudojimasis yra efektyvus, t. y. naudojimasis tokia infrastruktūra nėra 10 procentų ir daugiau brangesnis nei įrangos įsigijimas. Jeigu tam tikriems MTEP atlikti reikalinga akredituota MTEP ir inovacijų infrastruktūra, tuomet papildomai laikoma, kad viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri yra akredituota teisės aktų nustatyta tvarka).

Paraiškų pateikimo būdai:
Šiuo metu nėra galimybės pateikti paraišką per duomenų mainų svetainę.
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną. 
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 29 d. 24:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iki 2016 m. kovo 29 d. 16:00 val. 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dokumentų sąrašas

1.Kvietimo teikti paraiškas skelbimas. 

2.Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3.Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti. 

4. Iš dalies užpildyta paraiškos forma (galutinės versija aktuali nuo 2016 m. kovo 7 d.). Paraiškos pildymo rekomendacijos 1 etapui. Paraiškos pildymo rekomendacijos 2 etapui. 

5. Verslo planas. (su neesminiais pataisymais aktualus nuo 2016 m. vasario 23 d.). 

6. Verslo plano finansinės dalies pildymo instrukcija(bus reikalinga 2 paraiškų vertinimo etape).  

7. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1A (vykdant priemonės aprašo 10.1 punkte nurodytas veiklas; bus reikalingas 2 paraiškų vertinimo etape).

8. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1B (vykdant priemonės aprašo 10.2 punkte nurodytas veiklas; bus reikalingas 2 paraiškų vertinimo etape).

9. Klasterių įrangos sąrašas

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

11. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas). 

12. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

13. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

14. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

15. Inovacijų raida (sumani specializacija) ir jos kryptys.

Konsultacijos 

El. paštu: komunikacija@lvpa.lt.

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Jūratė Jakaitienė. el. p. j.jakaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7413

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Lina Mačiūnienė, el. p. l.maciuniene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7420
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091 
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, 
el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866 

Registracija į susitikimą LVPA: komunikacija@lvpa.lt

Seminaro skaidrės ir videoįrašas

1. Skaidrės.

2. Videoįrašas.

Klausimai ir atsakymai

Pateiktos paraiškos