gegužės
02

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „SmartInvest LT+“ Nr. 2

Bendra kvietimo informacija
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 2 d. 
  
Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 2 d. 
  
Kvietimo biudžetas: 5 000 000 Eur. 
  
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 000 Eur. 
  
Tinkamas pareiškėjas: Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).
  
Kvietimo tikslas: Pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“.
  
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Paraiškų pateikimo būdai:
Šiuo metu nėra galimybės pateikti paraišką per duomenų mainų svetainę.
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną. 
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 2 d. 24:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2016 m. rugpjūčio 2 d. 16:00 val. 
 
Dokumentų sąrašas
 
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (įsakymas dėl aprašo pakeitimo). 

3. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti. 

4. Paraiškos forma

5. Verslo planas (aktualus nuo 2016-04-06). Finansinio plano pildymo instrukcija. 

6. Verslo plano priedas „Veiklų, vykdomų pagal Aprašo 11.1 punktą, išlaidų suvestinė lentelė pagal fizinius rodiklius“ (1 A) (aktualus nuo 2016-04-06). 

7. Verslo plano priedas „Veiklų, vykdomų pagal Aprašo 11.2 punktą, išlaidų suvestinė lentelė pagal fizinius rodiklius“ (1 B) (aktualus nuo 2016-04-07).  

8. Verslo plano priedas „Veiklų, vykdomų pagal Aprašo 11.3 punktą, išlaidų suvestinė lentelė pagal fizinius rodiklius“ (1 C) (aktualus nuo 2016-04-07).  

9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

10. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas). 

11. Sumanios specializacijos kryptys. 

 
 
Konsultacijos

El. paštu: komunikacija@lvpa.lt.

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Sigita Trinkūnaitė, el. p. s.trinkunaite@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7434 

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Gitana Cieminienė, el. p. g.cieminiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7465
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091 
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė,el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866 

Registracija į susitikimą LVPA: komunikacija@lvpa.lt

Registracija į seminarą pareiškėjams.
 

Priemonės 1 kvietimo informacija