Praktiniai patarimai

• Įgyvendinant projektą privaloma dokumentuoti visas vykdomas veiklas, kad patikros projekto vietoje metu būtų galimybė patikrinti tarpinius ir galutinius veiklų rezultatus. Visi būtini projekto dokumentai turi būti saugomi projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka.

• LVPA administruojamų priemonių projektų įgyvendinimo metu gali būti atliekama viena (projekto pabaigoje) arba dvi (projekto viduryje ir pabaigoje) patikros vietoje ir viena patikra per 3-5 metus po projekto įgyvendinimo. 

• LVPA administruojamų priemonių projektų įgyvendinimo metu atliekama viena (projekto pabaigoje) arba dvi (projekto viduryje ir pabaigoje) patikros vietoje ir viena patikra per 3-5 metus po projekto įgyvendinimo.
 
• Visos numatytos projekto veiklos bei fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai privalo būti pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiu. Atkreipkite dėmesį į Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje (toliau Sutartis) nurodytą projekto įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datą – visos veiklos turi būti įgyvendintos, rodikliai pasiekti bei tinkamos išlaidos patirtos per šį laikotarpį. 
 
• Įgyvendinant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus veiklos turi būti suskirstytos taip, kad sudarytų vientisą mokslinių tyrimų procesą ir vertinant būtų galima nustatyti, kuriai veiklai priskiriama tam tikra tyrimo dalis. 
 
• Projekto vykdytojas privalo suderinti su viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą (pratęsiančius atskiras projekto veiklas) ar Sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto vykdytojas privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, raštu informuoti LVPA apie visus pakeitimus, susijusius su Sutartimi ir projekto įgyvendinimu ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą. 
 
• Ypač svarbu derinti projekto metu įsigyjamo turto įkeitimo ar kitokius daiktinių teisių pakeitimo atvejus ir atminti, kad nuo Sutarties įsigaliojimo 3 arba 5 metus (atsižvelgiant į priemonę ir (ar) įmonės dydį) po projekto pabaigos be rašytinio LVPA sutikimo neperleisti, neperduoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos. 
 
• Taip pat nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 3 arba 5 metus (atsižvelgiant į priemonę ir (ar) įmonės dydį) po projekto pabaigos be rašytinio LVPA sutikimo negalima keisti savo veiklos, kuriai vykdyti buvo skirtos projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos, nedalyvauti reorganizavime ir nesireorganizuoti, taip pat nesilikviduoti, jeigu tai galėtų pažeisti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatas. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias turėti įtakos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų pažeidimui, projekto vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas pranešti LVPA joms paaiškėjus. 
 
• Visus siunčiamus raštus ar paklausimus kartu su pridedamais dokumentus LVPA pateikite su lydraščiu. Lydraštyje turi būti nurodytas projekto vykdytojo pavadinimas, projekto pavadinimas ir kodas bei pridedamų dokumentų skaičius.


Informacija atnaujinta 2015 m. sausio 15 d.