Viešųjų pirkimų procedūros


Ar perkančioji organizacija, paprašiusi patikslinti dalyvio neišsamius duomenis apie kvalifikaciją, gali priimti dalyvio kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kurie yra išduoti po pasiūlymų pateikimo termino?

 

Gali, tačiau kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino ir tai turėtų būti užfiksuota pačiame dokumente. Pavyzdžiui, tikslindamas duomenis apie tiekėjo įsiskolinimus valstybei, tiekėjas gali pateikti pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, išduotą po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau pažymoje pateikti duomenys turi būti aktualūs pasiūlymų pateikimo dieną.

Šaltinis:

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/2011/mokymai/duk.pdf

(2 klausimas)


Kaip elgtis, kuomet teikėjo pasiūlyme pateikta jungtinės veiklos sutartis nenumato solidarios atsakomybės tarp partnerių?


Tokiu atveju solidari atsakomybė yra preziumuojama, tai nėra pagrindas atmesti pasiūlymo.

Šaltinis: VPT atliktas viešojo pirkimo dalinis vertinimas.


Ar tiekėjas, būdamas įmonės filialas (struktūrinis padalinys), gali remtis savo įmonės (steigėjo) kvalifikacija?
 
Perkančioji organizacija turi vertinti filialo steigėjos kvalifikaciją, kadangi vadovaujantis LR CK II dalies nuostatomis, juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo. Juridinio asmens filialas, vadovaudamasis filialo steigėjo suteiktomis teisėmis ir patvirtintais įgaliojimais, gali vykdyti komercinę veiklą, gali būti tiek nesavarankiškas, integruotas į juridinį asmenį, tiek savarankiškai veikiantis, tačiau juridinio asmens nustatyta tvarka kontroliuojamas bei jam atskaitingas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad juridinio asmens filialas neturi visų juridinio asmens požymių, juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles.
 
Šaltinis: VPT atliktas viešojo pirkimo dalinis vertinimas.


Tiekėjų kvalfikacijos tikslinimas, kai pateikiami netikslūs ar neišsamūs duomenys apie siūlomus ekspertus.
 
Jeigu pagal pirkimo dokumentų reikalavimą tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti informaciją apie ekspertą, tačiau to nepadaro laiku, tuomet tai jis gali atlikti tikslindamas kvalifikacinius duomenis. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad šis ekspertas dirbo dalyvio įmonėje pasiūlymo pateikimo metu, o jo kvalifikacija nebuvo įgyta praėjus šiam terminui. 
 
Kai dalyvis tikslindamas duomenis apie kvalifikaciją pastebi, kad nurodė ekspertą, kuris reikiamos kvalifikacijos neturi, jis gali nurodyti kitą reikalavimus atitinkantį ekspertą, tačiau tik tokį, kuris dirbo tiekėjo įmonėje pasiūlymo pateikimo metu.
Jei tiekėjas pateikia informaciją apie reikalaujamą ekspertą, kuris nėra jo įmonės darbuotojas, toks ekspertas turėtų būti laikomas subtiekėju. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 24 str. 5 d. perkančioji organizacija turi reikalauti, kad tiekėjas tokius ekspertus (subtiekėjus) įvardintų pasiūlyme, nes naujų ekspertų (subtiekėjų) pasitelkimas po pasiūlymo pateikimo būtų laikomas jo keitimu. Taigi, vadovaujantis VPĮ 39 str. 1 d. arba atitinkamu perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių punktu, tikslindamos duomenis apie kvalifikaciją tiekėjas naujo subtiekėjo pasiūlyti nebegali. 
 
Daugiau informacijos:
 

Dėl per didelės, nepriimtinos kainos

Pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija gali keisti pirkimui skirtų lėšų dydį, tik esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam raštiškam pagrindimui, kad tiekėjų pasiūlytos kainos yra perkančiajai organizacijai priimtinos (pavyzdžiui, rinkos kainos pirkimo procedūrų metu padidėjo, infliacijos įtaka kainai, pasikeitę mokesčiai, viešojo intereso apsauga, ar ypatingos reikšmės pirkimas ir panašiai). Šis pagrindimas turėtų būti pasirašytas už finansus atsakingo asmens ir perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Nesant objektyvioms, pagrįstoms aplinkybėms (kurias perkančioji privalo pati pasigrįsti), ji turėtų pasiūlymą, kuriame siūloma kaina viršija pirkimui skirtą lėšų dydį, atmesti.

Perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus negali keisti pirkimui skirtų lėšų dydžio tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose jis buvo nurodytas.

Taikoma pirkimams, pradėtiems nuo 2012-04-18.


Kaip turėtų elgtis perkančioji organizacija, jei vertinant tiekėjų pasiūlymus sužino, kad  pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalfikacija pasiūlymų  pateikimo dieną tapo nebeatitinkančia  pirkimo dokumentuose numatytų kvalfikacijos reikalavimų?

Kilus abejonių dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija turėtų paprašyti tiekėją duomenis apie kvalifikaciją patikslinti arba pati galimomis teisėtomis priemonėmis juos patikrinti ir, jeigu tiekėjo kvalifikacija iš tikrųjų pasiūlymų pateikimo dieną tapo neatitinkančia viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, jo pasiūlymas turėtų būti atmestas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjo su pasiūlymu pateiktos pažymos išdavimo data atitiko pirkimo dokumentuose nustatytą terminą, ir joje buvo nurodyta, kad tiekėjas tai dienai yra atitinkantis nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Šaltinis:

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/duk/2012_06_28_DUK.pdf (10 klausimas)


Kokius tiekėjo kvalifkacijos reikalavimus patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos išduota pažyma dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus?

 

Vadovaujantis nuo 2012 m. balandžio 29 d. įsigaliojusiais Tiekėjų įrašymo į oficialius tiekėjų sąrašus taisyklių, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1S-80, pakeitimais (Žin., 2006, Nr. 140-5383; 2012, Nr.50-2519) Viešųjų pirkimų tarnybos išduota pažyma dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus patvirtina teisę verstis deklaruojamomis ūkinėmis veiklomis.

Šaltinis:
http://www.vpt.lt/admin/uploaded/duk/2012_06_28_DUK.pdf(14 klausimas)


Kaip tarptautinių viešųjų pirkimų atveju vertinti tiekėjo pasiūlymą, jei jame nenurodytas pasiūlymo galiojimo laikas?

Jeigu tarptautinių viešųjų pirkimų atveju pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta viešojo pirkimo dokumentuose (Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalis).

Šaltinis:

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/duk/2012_06_28_DUK.pdf


(16 klausimas)


Ar gali perkančioji organizacija priimti tiekėjo pavėluotai pateiktus kvalifikacijos patikslinimus ar pasiūlymo paaiškinimus?

 

Siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, perkančioji organizacija neturi priimti tiekėjo pavėluotai pateiktų kvalifikacijos patikslinimų ar pasiūlymo paaiškinimų. Jeigu tiekėjas nespėja iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino pateikti kvalifikacijos patikslinimus ar pasiūlymo paaiškinimus, jis turėtų prašyti perkančiosios organizacijos nustatytus terminus pratęsti.


Šaltinis:

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/duk/2012_06_28_DUK.pdf


(17 klausimas)


Kaip perkančioji organizacija turėtų elgtis vertindama tiekėjų pasiūlymus, jei tiekėjas nepateikė viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujamos Tiekėjo sąžinigumo deklaracijos?

Jeigu tiekėjas nepateikė viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujamos Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos, jo pasiūlymas:


1. tarptautinių viešųjų pirkimų, kuomet taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatos, atveju turėtų būti atmestas kaip neatitinkantis viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

2. supaprastintų viešųjų pirkimų atveju perkančioji organizacija turėtų vadovautis savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kuriose galėtų būti numatyta kitokia pasiūlymų vertinimo tvarka nei Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 bei 2 dalyse.

Šaltinis:

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/duk/2012_06_28_DUK.pdf


(19 klausimas)


Kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kaip viešajam pirkimui pasiūlymus pateikė Lietuvos tiekėjas, kuriam taikomas nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir užsienio tiekėjas, kuriam taikomas 0 proc. dydžio PMV?
 

Atsižvelgiant į konkrečias viešojo pirkimo aplinkybes pasiūlymus galima vertinti tiek be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), tiek pridedant, tik vertinimo tikslais naudojamą PVM. Svarbu, kad vykdant procedūras būtų užtikrinami lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai ir perkančioji organizacija, atsižvelgdama į visas patiriamas išlaidas, išsirinktų mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (priklausomai nuo pasirinkto pasiūlymų vertinimo kriterijaus).
Kai pirkime dalyvauja Lietuvos tiekėjai (PVM mokėtojai), kurie turi PVM sumokėti į valstybės biudžetą ir Europos Sąjungos tiekėjai, kuriems taikomas 0 proc. PVM, tačiau perkančioji organizacija turės PVM pati sumokėti į valstybės biudžetą, perkančioji organizacija gali pasiūlymus vertinti be PVM arba prie Europos Sąjungos tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu pridėdama tik vertinimo tikslais naudojamą PVM, kuris į sutartį nebus perkeliamas. Šiuo atveju, pasiūlymus vertinant tiek su PVM, tiek be PVM, rezultatas vienodas – pasiūlymų eilėje pirmesnis bus tas pats tiekėjas.
 

Šaltinis:

Ar privalo perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, gautą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (vykdomas taprtautinės vertės pirkimas) , ir  ją atmetusi kaip nepagrįstą, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą?

Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija tik prireikus privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui. Jeigu perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, nusprendė, kad ji nepagrįsta ir netikslina pirkimo dokumentų, tokiu atveju ji neprivalo nukelti pasiūlymų pateikimo termino.
 

Ar gali "socialiniame pirkime" dalyvauti jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, kurios ne visi nariai turi Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodytą įmonės ar įstaigos statusą?

Ne, visi nariai turi atitikti šį statusą.
 

Ar gali perkančioji organizacija prašyti  neįprastai mažos kainos pasiūlymą pagrįsti tik formaliai?
 

Konstatuotina, kad perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo arba apskritai nesudaro jam sąlygų paaiškinimams, pagrindžiantiems tokį pasiūlymą, pateikti, pripažintini per se neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešojo pirkimo principus.
 
Šaltinis:

2012-04-20 LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-181/2012

Ar perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymą dėl nustatytos formalios klaidos?

Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011). Vertinant tiekėjų pasiūlymus, turi būti atsižvelgta į jų tikrąją valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu. Jei padaryta aiški rašymo apsirikimo klaida, ji turi būti taisytina, o ne vertinama kaip esminis pirkimo dokumentų neatitikimas. Toks vertinimas būtų formalus ir nepagrįstai pažeistų viešųjų pirkimų principus. Kaip minėta, tiekėjų veiksmų turiningasis vertinimas turi viršenybę prieš formalumus.
 
Šaltinis:

2012-04-06 LApT sprendimas civ. byloje Nr. 2A-1336/2012