Viešųjų pirkimų sutartys

Ar galima pagal pirminę sutartį įsigyti darbų iš užsakovo rezervo, jei nėra numatyta tokių darbų kainodara?
 

Tokiu atveju reikia vykdyti naują pirkimą.

Kada sutarties pakeitimui būtinas VPT pritarimas?

Prašant keisti rangos darbų pirkimo sutarčių sąlygas būtina kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau - Tarnyba) šiais atvejais:
 
1. Kai darbai ir darbo projektas perkami pagal jau atliktą techninį projektą ir pirkimo dokumentuose nurodyta, kad tiekėjas pasiūlymą turi pateikti pagal techniniame projekte, kuris yra pridėtas prie pirkimo dokumentų, pateiktus darbų kiekius ir medžiagas, norint pakeisti darbų atlikimo eigoje (vykdant sutartį) techniniame projekte numatytas medžiagas arba darbų kiekius, reikalingas Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje numatytas Tarnybos sutikimas;
 
2. Kai darbai perkami pagal jau atliktą techninį ir darbo projektą ir pirkimo dokumentuose nurodyta, kad tiekėjas pasiūlymą turi pateikti pagal techniniame projekte pateiktus darbų kiekius ir medžiagas, atsiradus poreikiui pakeisti darbų atlikimo eigoje techniniame projekte numatytas medžiagas arba darbų kiekius Tarnybos sutikimas reikalingas;
 
3. Kai techninis projektas perkamas kartu su darbais pagal pirkimo dokumentuose pateiktą techninę užduotį, norint pakeisti sutarties vykdymo metu techninėje užduotyje numatytas medžiagas arba darbų kiekius Tarnybos sutikimas reikalingas;
 
4. Kai techninis projektas perkamas kartu su darbais pagal pirkimo dokumentuose pateiktus apibendrintus kiekius, norint pakeisti sutarties vykdymo metu darbų kiekius Tarnybos sutikimas reikalingas;
 
5. Kai darbai perkami pagal atliktą techninį projektą ir jame nurodytus kiekius, darbų atlikimo eigoje paaiškėjus, kad kai kurių darbų vykdyti nereikia ir dėl to mažėja sutarties vertė, norint sutartį pakeisti Tarnybos sutikimas reikalingas.
Dėl aukščiau nurodytų atvejų Tarnybos sutikimas nereikalingas, jeigu pirkimo sąlygose ir sutartyje tiksliai ir aiškiai apibrėžta medžiagų ir darbų kiekių keitimo tvarka.
 
Papildomų darbų pirkimą iš to paties tiekėjo reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalis ir 92 straipsnio 7 dalis, kuriuose  kalbama apie papildomų darbų pirkimo sutarčių sudarymą. Tokie pirkimai yra nauji pirkimai ir turi būti įforminti atskira sutartimi.
 
Prašydama į pasiūlymo kainą įtraukti užsakovo rezervą, perkančioji organizacija turi taikyti kainodaros taisykles, nustatytas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika (Žin.. 2003, Nr. 22-944; 2009, Nr. 156-7068).
 
Apibrėždama pirkimo dokumentuose ir sutartyje užsakovo rezervo panaudojimo tvarką, perkančioji organizacija gali nusimatyti kainodarą pagal UAB „Sistela" patvirtintus įkainius.
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pastebėjimais, kad dėl nepakankamo teisinio reguliavimo paramos gavėjų taikoma viešųjų pirkimų praktika turi sisteminių trūkumų, susijusių su užsakovo rezervo įtraukimu į viešojo pirkimo vertę, LVPA atkreipia projektų vykdytojų dėmesį, kad užsakovo rezervo įtraukimas į pasiūlymus nėra gera praktika.
 
Šaltinis: VPT pateiktas išaiškinimas.

Ar sutartis gali būti laikoma galiojančia, jei nepateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas, su kuriuo siejamas sutarties įsigaliojimas?

Tokia sutartis negali būti laikoma įsigaliojusia.

Šaltinis: VPT pateiktas išaiškinimas.


Pranešimas perkančiosios organizacijoms dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punkto taikymo papildomiems nenumatytiems darbams (nuo ko skaičiuoti 30 proc. papildomų darbų sumą)

Nuo galutinės sutarties vertės, t.y. iš sutarties vertės atėmus nevykdomus darbus (nevykdomi darbai turi būti atimami nuo sužinojimo momento).