1.Pirkimo objektas

Tiksliai nurodome, ką perkame. Perkame tai, kam gavome paramą. Pirkimo objekto parametrai turi būti nustatyti minimalūs, reikalavimai nediskriminuojantys tiekėjų ir būtini. 

Pavyzdys – Pirkimo objektas yra sandėlio rekonstrukcijos į mokslinę laboratoriją darbų paslaugos, apimančios ir brėžinių (darbo projekto) parengimą. Pirkimo objektas yra vientisas ir į atskiras dalis neskaidomas. Pirkimo objekto savybės nurodytos techninėje specifikacijoje.

2.Kvalifikaciniai reikalavimai

Nurodome, kokius kvalifikacinius reikalavimus (ekonominių, finansinių, techninių ir profesinių pajėgumų) turi atitikti tiekėjas. Reikalavimai tiekėjams negali būti specialiai pritaikyti tik vienai įmonei.

Pavyzdys – Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus)  iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti įvykdęs bent  vieną panašią (pvz. statybos ir/ar rekonstravimo darbų) sutartį, kurios vertė – ne mažesnė, nei 0,7 pasiūlymo kainos.
 

3.Atsiskaitymo/pristatymo sąlygos

Nurodome, kokiomis sąlygomis bus vykdomas atsiskaitymas (avansiniai, tarpiniai, galutiniai apmokėjimai) ir kokie bus pristatymo/darbų atlikimo terminai.

Pavyzdys: Išankstinio mokėjimo suma  - 30% Sutarties kainos arba Išankstinis apmokėjimas nenumatomas. Užsakovo priimtų darbų PVM sąskaitos - faktūros apmokamos per 30 dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros patvirtinimo dienos. Darbai pradedami po sutarties pasirašymo, gavus atskirą rašytinį pirkėjo nurodymą pradėti vykdyti darbus. Numatoma preliminari darbų pradžia – 2016 m. gegužės mėn. Darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius, bet ne ilgiau, kaip iki projekto  įgyvendinimo pabaigos. Darbų atlikimo pabaiga įforminama Statybos užbaigimo aktu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas (nurodyti galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičių ir laiką, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

4.Kitos sutarties sąlygos

Numatome kitas svarbias tiekėjui sąlygas: šalių teises, pareigas ir atsakomybes, sutarties pratęsimo galimybes,  garantijas, sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar draudimo garantiją, baudas ar delspinigius), prekių/paslaugų/darbų perdavimo-priėmimo tvarką, ginčų sprendimo tvarką, sutarties paketimo ir/ar nutraukimo tvarką, nenugalimą jėgą ir pan.

Pavyzdys - Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Statybos darbą, darbų grupę ar darbų etapą pagal patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Statybos darbų vėlavimą, Užsakovas reikalauja delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% nuo Sutarties kainos už uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5.Pasiūlymų pateikimo reikalavimai

Nustatoma, kokia forma ir iki kokio termino turi būti pateikti pasiūlymai (nurodant datą, valandą ir minutę). Taip pat reikia nurodyti, kad pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu ir pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Gali būti parengta pasiūlymo pateikimo forma.

Pavyzdys -  Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygas;
konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
 
Jeigu projekto vykdytojas numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad “tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas”.

6.Pasiūlymų vertinimo būdai

Pirkimą vertinsime arba mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo būdu – t.y. kainą ir kitus su pirkimo objektu susijusius svarbius kriterijus.

Pavyzdys -  Pasirenkant ekonominio naudingumą pirkimo dokumentuose pateikiami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų parametrai, lyginamieji svoriai (balų intervalai) ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo formulės arba vertinimo procedūros aprašas. Perkant įprastas prekes, paslaugas ar darbus didžiausią  lyginamąjį svorį turėtų suteikti kainai.

7.Galimybė derėtis!

Pasirenkame pirkimo būdą: konkursas ar derybos . Pirkimo dokumentuose nurodome ar bus galimos derybos su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais. Jei bus vykdomos derybos, pirkimo vykdytojas privalo derėtis su visais tiekėjais, pateikusiais minimalius nustatytus  reikalavimus atitinkančius pasiūlymus.

Pavyzdys - „Pirkimo būdas – konkursas su galimybe derėtis. Jei pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms, kurių metu gali būti deramasi dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitų pasiūlymo sąlygų siekiant ekonomiškiausio varianto“.

Arba

„Pirkimo būdas – derybos. Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai bus kviečiami deryboms, kurių metu gali būti deramasi dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitų pasiūlymo sąlygų siekiant ekonomiškiausio varianto“.

Perkant konkurso būdu galima numatyti, kad derybos vykdomos nebus.

8.Skelbimas apie pirkimą

Jei pagal pirkimų planą jūs  turite suderinti su LVPA pirkimo sąlygas, turite tai padaryti prieš skelbiant apie pirkimą!

Apie pirkimą būtina paskelbti svetainėje www.esinvesticijos.lt
Kitose žiniasklaidos priemonėse skelbiama pagal poreikį. Pasiūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 7 dienos.

Tiksli teisės akto formuluotė