Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

 Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 
 • kitų pažeidimų. 

 Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. 

 Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti: 

 • įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 • kompetentingai institucijai- Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai;
 • viešai. 
 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; 
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas, kuriame nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje. 

Inovacijų agentūros direktoriaus įsakymu yra patvirtintos Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo „Pranešėjų apsauga“ administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios nustato informacijos apie pažeidimus teikimą Inovacijų agentūroje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu administravimą ir pranešimų priėmimo, pateiktos informacijos registravimo, perdavimo nagrinėti, tyrimo ir pranešėjo informavimo tvarką. Su Taisyklėmis galite susipažinti čia.  

Inovacijų agentūroje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu „Pranešėjų apsauga“ informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Inovacijų agentūra sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ar kiti santykiai nurodyti Įstatymo 2 straipsnio 2 punkte.  

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Inovacijų agentūroje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų: 

- elektroninio pašto adresu [email protected]
- telefonu 8 679 77073
- tiesiogiai kompetentingam subjektui (žr. žemiau nurodytus kontaktinius duomenis)  

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą. Ją galite rasti ir parsisiųsti čia

Pateikti informaciją apie pažeidimą galima telefonu arba kitomis balso pranešimų sistemomis, o jeigu prieš tai buvo pateiktas informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens sutikimas, – ir susitikus su kompetentingu subjektu per nustatytą laikotarpį ir užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą. 


Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą ar pateikti informaciją žodžiu telefonu, o ne užpildyti nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu bei pateikti šią informaciją:  

 • konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes; 
 • asmenį, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą; 
 • ar apie šį pažeidimą jis jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; 
 • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, – kontaktinius duomenis. 

Jei informacija apie pažeidimą teikiame telefonu linija arba kita balso pranešimų sistema, kuria pokalbiai nėra įrašomi, kompetentingas subjektas turi teisę dokumentuoti žodžiu teikiamą informaciją apie pažeidimą surašydamas tikslų pokalbio protokolą. Kompetentingas subjektas suteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui galimybę patikrinti ir ištaisyti surašytą pokalbio protokolą ir išreikšti savo sutikimą jį pasirašant.  

Jeigu asmuo neatliks minėtų veiksmų, tai jo pranešimas bus nagrinėjamas Karštosios linijos administravimo tvarka ir nebus sprendžiamas klausimas dėl Įstatyme įtvirtintos apsaugos garantijos taikymo. 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.  

Konfidencialumas gali būti neužtikrinamas kai netaikomas, kai: 

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmens pateikta informacija yra žinomai melaginga.  

Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, kaip nurodyta Įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse: 

 • Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.
 • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys (pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega) dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su įstaiga sieja tarnybos santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą. 

Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teises ir garantijas bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymą, kaip nustatyta Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje: 

 • Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Įstatyme nustatyta tvarka.
 • Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo Įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus Įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodytą išimtį dėl viešai informacijos apie pažeidimą teikimo, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.
 • Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
 • Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.
 • Jeigu informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo informaciją pateikė anonimiškai, Įstatymo 8 straipsnyje nustatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės taikomos tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio.
 • Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

Inovacijų agentūroje kompetentingo subjekto funkcijas vykdo Strategijos departamento Rizikos vadovas: 

- Asta Araneckienė, atliekanti Rizikos vadovo funkcijas, el. paštas: [email protected], mob. tel. Nr. 8 687 63 305. 

Kompetentingas subjektas administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konfidencialias konsultacijas asmenims, svarstantiems teikti ir pateikusiems informaciją apie pažeidimą.  


Konfidencialių konsultacijų teikimo būdai:  

- elektroninio pašto adresu [email protected]
- telefonu 8 687 63 305 (pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9 iki 16 val., penktadienį nuo 9 iki 14 val. )


! Informacija apie statistinius duomenis

2023 m. pranešimų per Pranešėjų apsaugos kanalą nebuvo gauta.
 

Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 8 d.


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.