Apie LVPA

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES paramos paskirstymą sklaidą.
 
LVPA misija – skatinti Lietuvos verslo augimą, inovatyvumą ir konkurencingumą, efektyviai administruojant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus.
 
LVPA vizija – profesionalus ir patikimas verslo projektų valdymo partneris kuriant pažangią Lietuvą solidarioje Europoje.
 
LVPA puoselėjamos vertybės: profesionalumas, bendradarbiavimas, skaidrumas, tobulėjimas.
 
LVPA tikslai:
 
•     Prisidėti užtikrinant skaidrų ir ekonomiškai pagrįstą Europos Sąjungos struktūrinės paramos paskirstymą ir ES struktūrinių fondų investicijas;
•     Užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos lėšomis remiamų projektų administravimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą;
•     Užtikrinti išsamios ir aktualios informacijos apie LVPA administruojamą paramą prieinamumą ir sklaidą.
 

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje“, LVPA įdiegta ir sėkmingai sertifikuota tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema.
Sertifikuota veiklos sritis – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų administravimas, informacijos sklaida ir konsultavimas.
VšĮ LST Sert išduotas atitikties sertifikatas ne tik patvirtina kokybės vadybos sistemos atitiktį standarto reikalavimams, bet ir LVPA įsipareigojimą palaikyti procesinio valdymo principais pagrįstą ir į rezultatus orientuotą veiklos valdymo modelį, didinti veiklos efektyvumą ir, atsižvelgiant į klientų bei suinteresuotų šalių poreikius, nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę.