liepos
24

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 2 ir Nr.3

Bendra kvietimo Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms) informacija:
Kvietimo pradžia: 2017 m. liepos 24 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. gruodžio 15 d.

Kvietimo biudžetas: iki 5 000 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma:  500 000 Eur.

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
 
Tinkamas pareiškėjas: labai mažos, mažos, vidutinės pramonės įmonės, atitinkančios priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 16.3 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Kvietimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.
 
Finansuojamos veiklos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos:  pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnį yra laikomos papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti ir apskaičiuojamos Aprašo 1 lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytais būdais.

Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).

Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24:00 val. pateiktos
paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.ltt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24:00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Bendra kvietimo Nr. 3 (didelėms pramonės įmonėms) informacija:
Kvietimo pradžia: 2017 m. liepos 24 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. gruodžio 15 d.

Kvietimo biudžetas: iki 5 000 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma:  500 000 Eur.

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
 
Tinkamas pareiškėjas: didelės pramonės įmonės, atitinkančios  priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 16.3 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Kvietimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.
 
Finansuojamos veiklos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos:  pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnį yra laikomos papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti ir apskaičiuojamos Aprašo 1 lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytais būdais.

Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).

Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24:00 val. pateiktos
paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.ltt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24:00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų. 

Kvietimų Nr. 2 ir Nr. 3 dokumentai:
1. Kvietimo Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms) skelbimas. 

2. Kvietimo Nr. 3 (didelėms pramonės monėms) skelbimas.

3. Projekto finansavimo sąlygų aprašas. Išaiškinimas dėl tinkamų finansuoti išlaidų. 

4. Iš dalies užpildyta kvietimo Nr. 2 paraiškos forma. Infografikas, kaip užpildyti paraišką. 

5. Iš dalies užpildyta kvietimo Nr. 3 paraiškos forma.

6. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, parengta pagal Aprašo 4 priedą. Pildymo pavyzdys

7. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

9. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

11. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas.

12. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

13. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (aktualu didelėms pramonės įmonėms). 

14. Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika (aktualu labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms).

15. Atestuotų auditorių sąrašas.

16. Kuro ir energijos balanso sudarymo metodika.

17. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS):
1. Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės). Vaizdo įrašas.

2. Dažniausia užduodami klausimai. 

3. Įgaliojimo pavyzdys. 

Seminaro pareiškėjams medžiaga:
Seminaro skaidrės:

Priemonės pristatymas.

Pagrindiniai valstybės pagalbos reikalavimai priemonei.

Seminaro vaizdo įrašai:

Priemonės pristatymas.

Pagrindiniai valstybės pagalbos reikalavimai priemonei.

Užduoti klausimai ir atsakymai
 

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Alina Makevičienė, el. p. a[email protected], tel. (8 5) 268 8513. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected],
tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Informacija atnaujinta 2017 m. gruodžio 13 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.