gruodžio
08

„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 02 ir Nr. 03


Bendra kvietimo Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams I ir II etapai) informacija:
Kvietimo pradžia II etapui: 2017 m. gruodžio 8 d., 9.00 val.
 
Kvietimo pabaiga II etapui: 2018 m. vasario 15 d. 15.00 val.

I kvietimo etapo paraiškos buvo priimamos nuo 2017 m. birželio 30 d. iki rugsėjo 29 d.
 
Kvietimo biudžetas pradedantiesiems inovatoriams: iki 30 000 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma pradedantiesiems inovatoriams:  400 000 Eur.

Atrankos būdas: projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso dviem etapais būdu.
 
Tinkamas pareiškėjas: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos priemonės Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Pradedantysis inovatorius – labai maža arba maža įmonė (privatusis juridinis asmuo, išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), veikianti ne ilgiau kaip penkerius metus nuo įmonės registravimo iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos, kuri nėra skirsčiusi pelno dividendų ar tantjemų mokėjimams ir nebuvo sukurta per susijungimą.

Pradedantieji inovatoriai gali pasirinkti dalyvauti kvietime, skirtame brandiesiems inovatoriams. Pradedantiesiems inovatoriams dalyvaujant kvietime, skirtame brandiesiems inovatoriams, taikomos brandiesiems inovatoriams skirtos Aprašo nuostatos
 
Kvietimo tikslas: paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
 
Finansuojamos veiklos: 1. MTEP; 2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; 3  naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos:  1. įranga, įrenginiai ir kitas turtas: techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos; 
2. projekto vykdymas: 2.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos;
2.2. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
2.3. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
2.4. projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
2.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;
2.6. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto veikloms vykdyti reikalingos transporto Lietuvoje ir kelionėms žemės transportu iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę (ir atgal) išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius; 
2.7. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytos iš ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos;
2.8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
 
Paraiškų pateikimo būdai: kadangi Duomenų mainų svetainės funkcinės galimybės nepakankamos, paraiška ir susiję dokumentai turi būti teikiami kaip nurodyta žemiau pateiktoje informacijoje.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
 
Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. 
 
Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. 
 
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. 
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 15 d. 24:00 val.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2018 m. vasario 15 d. 15:00 val.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. vasario 15 d. 15.00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Bendra kvietimo Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams I ir II etapai) informacija:
Kvietimo pradžia II etapui: 2017 m. gruodžio 8 d., 9.00 val.
 
Kvietimo pabaiga II etapui: 2018 m. vasario 15 d., 15.00 val.

I kvietimo etapo paraiškos buvo priimamos nuo 2017 m. birželio 30 d. iki rugsėjo 29 d.
 
Kvietimo biudžetas brandiesiems inovatoriams: iki 70 000 000  Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma brandiesiems inovatoriams:   4 400 000 Eur.

Atrankos būdas: projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso dviem etapais būdu.
 
Tinkamas pareiškėjas: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos priemonės Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas) 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Brandusis inovatorius – privatusis juridinis asmuo (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) ir nepriskirtina pradedančiajam inovatoriui
 
Kvietimo tikslas: paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
 
Finansuojamos veiklos: 1. MTEP; 2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; 3  naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos:  1. įranga, įrenginiai ir kitas turtas: techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos; 
2. projekto vykdymas: 2.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos;
2.2. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
2.3. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
2.4. projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
2.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;
2.6. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto veikloms vykdyti reikalingos transporto Lietuvoje ir kelionėms žemės transportu iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę (ir atgal) išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius; 
2.7. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytos iš ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos;
2.8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
 
Paraiškų pateikimo būdai: kadangi Duomenų mainų svetainės funkcinės galimybės nepakankamos, paraiška ir susiję dokumentai turi būti teikiami kaip nurodyta žemiau pateiktoje informacijoje.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
 
Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. 
 
Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. 
 
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. 
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 15 d. 24:00 val.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2018 m. vasario 15 d. 15:00 val.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. vasario 15 d. 15.00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kvietimų Nr. 2 ir Nr. 3 dokumentai:
1. Kvietimo Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams) skelbimas II etapui. (Kvietimo Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams) skelbimas I etapui).

2. Kvietimo Nr. 3 (brandiems inovatoriams) skelbimas II etapui. (Kvietimo Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams) skelbimas I etapui).

3. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

4. Iš dalies užpildyta kvietimo Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams) paraiškos forma.
 
5. Iš dalies užpildyta kvietimo Nr. 3 (brandiems inovatoriams) paraiškos forma.
 
6. Paraiškos pildymo rekomendacijos II etapui. (Paraiškos pildymo rekomendacijos I etapui).

7. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas. 

8. MTEP verslo planas. 

10. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1A (vykdant aprašo 10.1 punkte nurodytas veiklas).

11. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1B (vykdant aprašo 10.2 punkte nurodytas veiklas).

12. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1C (vykdant aprašo 10.3 punkte nurodytas veiklas).

13. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

14. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

15. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

16. „Vienos įmonės“ deklaracija (vykdant aprašo 10.3 veiklą).

17. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).

18. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

19. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

18. Klasterių įrangos sąrašas.

19. Inovacijų raida (sumani specializacija) ir jos kryptys.

20. Atviros prieigos centrai.

22.  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Seminaro pareiškėjams medžiaga (II etapas):
 
Priemonės II etapo reikalavimų pristatymas, skaidrės.
Papildomos skaidrės apie viešinimo priemonių pasirinkimą paraiškoje. 
Seminaro videoįrašas
Seminaro metu internetu užduotų klausimų atsakymai
Sesijos metu užduotų klausimų atsakymai (2018.01.22)
Seminaro pareiškėjams medžiaga (I etapo):
1. Priemonės pristatymas. Videoįrašas. Seminarą stebėjusių internetu užduoti klausimai ir atsakymai. 

2. Valstybės pagalbos reikalavimai. Videoįrašas.

Seminaro projektų vykdytojams (2018-06-28) skaidrės:
Projektų sutarties vykdymas
Mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas. Išlaidų tinkamumas.

Projekto pirkimų vykdymas.
Projektų viešinimas.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA l. e. p. Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjas Vytaras Tamašauskas, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4869. 
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Jūratė Jakaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5)
  268 7413. 
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Lina Mačiūnienė, e. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7420.
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected],
tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.
 
Dėl galimos pateikti ekspertinės išvados suteikimo konsultuoja:
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimo skyriaus vedėja Domilė Lideikytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 264 4706.
 
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo direktorė Aušra Vilutienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 261 1009.
 

Informacija atnaujinta 2018 m. birželio 29 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.