gegužės
04

„Pramonės skaitmeninimas LT “

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2018 m. gegužės 4 d.

Kvietimo pabaiga: 2018 m. rugsėjo 4 d.

Kvietimo biudžetas:  40 469 917  Eur. 

Didžiausia finansavimo suma:  labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – iki 1 000 000 Eur, vidutinėms įmonėms – iki 2 900 000 Eur, pramonės MVĮ technologiniam auditui – 20 000 Eur.                  .
 
Tinkamas pareiškėjas: pramonės labai mažos įmones, mažos įmones ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), atitinkančios Aprašo 18.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: paskatinti pramonės MVĮ skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Finansuojamos veiklos: 1. pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos). Ši veikla finansuojama vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1);
2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis. Pagalba bus teikiama remiantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu Nr. 2017/1084, 14 straipsnio nuostatomis (OL 2017 L 156, p.1).

Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų skaitmeninių technologijų arba skaitmeninių technologijų ir su ja susijusių sprendimų (gamybos procesų įrangos ir įrenginių su integruotomis skaitmeninimo technologijomis) įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) išlaidos. Finansinės nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės nuomos būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe (taikoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai remiamai veiklai); 
2. pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį yra laikomos kitos projekto veikloms vykdyti būtinos išlaidos: 2.1. darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis pramonės skaitmeninėmis technologijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo. Nurodytos išlaidos bus finansuojamos tik nuo vieno mėnesio iki atitinkamos skaitmeninės technologijos, su kuria dirbs darbuotojas, įdiegimo į eksploataciją dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:
2.1.1. dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų, sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos darbo vietos;
2.1.2. kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;
2.1.3. kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos;
2.2. projektą įgyvendinančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vykdančiojo personalo išmokos už papildomas poilsio dienas, apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų bei papildomų poilsio dienų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. patvirtinta „Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“ (2017 m. liepos 20 d. redakcija), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 61 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.
 
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. rugsėjo 4 d. 16.00 val.
 
Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dokumentai:
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (5 priedas)

4. Iš dalies užpildyta paraiškos forma. Paraiškos pildymo instrukcija.

5. PVM klausimynas

6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

7. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

9. Verslo planas. Verslo plano finansinė dalis (nauja versija nuo 2018-08-10). 

10. Technologinio audito rengimo rekomendacijos.

11. „Vienos įmonės“ deklaracija.

12. Darbo našumo lentelė.

13. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų sistemą (DMS):
1. Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės). Vaizdo įrašas.

2.
Dažniausiai užduodami klausimai dėl DMS. 

3.
Įgaliojimo pavyzdys. 

4.
Aktuali Ryšių reguliavimo tarnybos informacija. 

Seminarų pareiškėjams (2018-06-19 Kaune, 2018-06-21 Vilniuje) medžiaga.
 

Klausimai ir atsakymai
 

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.

LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pareigas Karolis Balaišis, el. p. [email protected],  tel. (8 5) 268 8500.
 
LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas Elena Karolienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7419.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

Apklausa galimiems priemonės pareiškėjams
 


Informacija atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 17 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.