spalio
11

„Eksperimentas“ Nr. 1 ir Nr. 2

Bendra kvietimo Nr. 1 informacija:
Kvietimo pradžia: 2019 m. spalio 11 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2020 m. vasario 17 d.
 
Kvietimo biudžetas:  50 004 007 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma:  Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 1 200 000 Eur; 
10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur; Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai – 200 000 Eur.

Kvietimo tikslas: skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
 
Tinkamas pareiškėjas: 1) privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); 2) viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Partneriai: 1) privatieji juridiniai asmenys; 2) mokslo ir studijų institucijos.
 
Finansuojamos veiklos: 1) MTEP; 2) įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; 3) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Projektas gali apimti vieną veiklą arba dvi, arba tris veiklas, tačiau vykdant 2-ąją veiklą turi būti vykdoma ir 1-oji veikla.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1.statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai: 1) MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos; 2) MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką;
2. įranga, įrenginiai ir kitas turtas: 1) tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti ir kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai; 2) tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti reikalinga kompiuterinė technika; 3) su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos, praktinė patirtis (angl. know-how) ir kitas intelektinis turtas. Programinės įrangos naudojimo licencijos nėra tinkamos finansuoti; 4) kita MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtina įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.
 
Paraiškų pateikimo būdai: paraiška kartu su Aprašo 92 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.  
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-02-17, 24:00 val.
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-02-17 16:00 val.
 
Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.
 
 LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 
Bendra kvietimo Nr. 2 informacija:
Kvietimo pradžia: 2019 m. spalio 11 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2020 m. vasario 17 d.
 
Kvietimo biudžetas:  22 700 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma:  1) (jei vykdomos abi Aprašo 10 punkte nurodytos veiklos, Aprašo 40.1 ir 40.2 papunkčiuose nurodytos sumos atitinkamai sumuojamos), kai projektui finansavimas teikiamas pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas:
Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 400 000 Eur; Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 500 000 Eur;
2) (jei vykdomos abi Aprašo 10 punkte nurodytos veiklos, Aprašo 41.1 ir 41.2 papunkčiuose nurodytos sumos atitinkamai sumuojamos, tačiau bendra suma negali viršyti 200 000 Eur) , kai projektui finansavimas teikiamas pagal de minimis reglamento nuostatas:
Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 200 000 Eur; Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 200 000 Eur.

Kvietimo tikslas: skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
 
Tinkamas pareiškėjas: 1) privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); 2) viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.
 
Partneriai: 1) privatieji juridiniai asmenys; 2) mokslo ir studijų institucijos.
 
Finansuojamos veiklos: 1) MTEP; 2) įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
Projektas gali apimti vieną veiklą arba dvi veiklas, tačiau vykdant 2-ąją veiklą turi būti vykdoma ir 1-oji veikla
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai: 1) MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos; 2) MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką.
2. įranga, įrenginiai ir kitas turtas: 1) tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti ir kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai; 2) tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti reikalinga kompiuterinė technika; 3) su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos, praktinė patirtis (angl. know-how) ir kitas intelektinis turtas. Programinės įrangos naudojimo licencijos nėra tinkamos finansuoti; 4) kita MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtina įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. 
 
Paraiškų pateikimo būdai: paraiška kartu su Aprašo 92 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.  
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-02-17, 24:00 val.
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-02-17 16:00 val.
 
Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.
 
 LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 
Kvietimo Nr. 1 dokumentai:
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1. 
2. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS). Rekomendacijos dėl teikiamų paraiškos priedų (atnaujinta 2020-02-04). 
3. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas.
4. MTEP verslo planas (atnaujintas 2019-11-19, atnaujintos 3.3, 4.5.1, 4.7 ir 5.5 dalys). Rekomendacijos.
5. Verslo plano finansinė dalis. 
6. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1A (vykdant aprašo 10.1 punkte nurodytas veiklas).
7. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1B (vykdant aprašo 10.2 punkte nurodytas veiklas).
8. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1C (vykdant aprašo 10.3 punkte nurodytas veiklas).
9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
11. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 
12. „Vienos įmonės“ deklaracija (vykdant aprašo 10.3 veiklą).
13. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).
14. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
15. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
16. Klasterių įrangos sąrašas.
17. Inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programa.
18. Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį.
19. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
20. Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.
21. Atviros prieigos centrai.

Kvietimo Nr. 2 dokumentai:
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2.  Aprašo pakeitimas (2020-10-26)
2. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS). Rekomendacijos dėl teikiamų paraiškos priedų (atnaujinta 2020-02-04).
3. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas. 
4. MTEP verslo planas (atnaujintas 2019-11-19, atnaujintos 3.3, 4.5.1, 4.7 ir 5.5 dalys). Rekomendacijos.
5. Verslo plano finansinė dalis.
6. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1A (vykdant aprašo 10.1 punkte nurodytas veiklas).
7. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1B (vykdant aprašo 10.2 punkte nurodytas veiklas).
8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
10. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 
11. „Vienos įmonės“ deklaracija (kai finansavimas pagal de minimis reglamentą).
12. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).
13. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
14. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
15. Klasterių įrangos sąrašas.
16. Inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programa.
17. Atviros prieigos centrai.
18. Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį.
19. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
20. Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.

Seminarų pareiškėjams (2019-11-06) medžiaga
1. Sumanios specializacijos įgyvendinimas ir gairės 2021-2027 m. (skaidrės) (videoįrašas).
2. Priemonės „Eksperimentas“ pristatymas (skaidrės) (videoįrašas).
3. Valstybės pagalbos reikalavimai priemonei „Eksperimentas“ (skaidrės) (videoįrašas). 
4. Evektyvus rizikų valdymas inovacinių (MTEPI) projektų sėkmei (skaidrės) (videoįrašas). 

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS):
Paraiškų teikimas per DMS.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai (DUK):
Peržiūrėkite čia.
 
Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
Tel. +370 686 54535.
El. p. [email protected]
 
Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais):
Tel. +370 682 84182
El. p. [email protected]

Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 27 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.